ប្រភេទទាំងអស់
EN

ព័ត៍មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម>ព័ត៍មាន>ព័ត៍មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

រលកកំដៅនៃការលក់

ពេលវេលា: 2020-03-25 ចុច៖ 23

July 3rd, client from south America region ordered the new products of the year from us. Now we are preparing the goods for them. This is the third time they do business with us, and we are constantly improving our product to adapt the change of the market. We find out that the number of orders is growing rapidly after the elimination of the impact of COVID-19.
图片 1